Regulamin Porządkowy
NZOZ „Stomatologia bez bólu”

ul. Wojska Polskiego 30 A, 58-500 Jelenia Góra

§ 1

Postanowienia wstępne Regulamin porządkowy NZOZ „Stomatologia bez bólu” określa organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, ofertę, zakres czynności pracowników, prawa i obowiązki pacjenta, usługi gwarancyjne (wsparcie techniczne) oraz tryb składania skarg i wniosków przez pacjentów.

§ 2

Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 1. NZOZ „Stomatologia bez bólu” świadczy w ramach poradni, usługi stomatologiczne na podstawie umów cywilnoprawnych, na zasadach pełnej odpłatności za spełniane świadczeń zdrowotnych.

2. Przyjęcie na leczenie do NZOZ „Stomatologia bez bólu” następuje na zasadzie dobrowolności wyboru leczenia odpłatnego przez pacjenta i za jego zgodą.

3. Przyjęcie pacjenta do poradni wymaga zaprowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej. Każdy pacjent ma zakładaną osobną kartę rejestracyjną i dokumentację związaną z leczeniem w NZOZ „Stomatologia bez bólu”. Przy pierwszej wizycie przeprowadza się z pacjentem wywiad na temat stanu jego zdrowia, który wymaga uaktualniania przy kolejnych wizytach w poradni.

4. Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na zabiegi wykonywane w NZOZ „Stomatologia bez bólu”. Leczenie podstawowe i zachowawcze prowadzone jest po wyrażeniu ustnej zgody na leczenie. Za dowód wyrażenia zgody w takim przypadku uważa się poddanie się przez pacjenta umówionemu leczeniu.

5. Każde przyjęcie pacjenta jest odnotowywane w dokumentacji medycznej.

6. Odmowa poddania się leczeniu w razie stwierdzenia niezwłocznej potrzeby leczenia przez lekarza, podlega wpisowi do karty pacjenta i powinna być potwierdzona przez pacjenta.

§ 3

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

NZOZ „Stomatologia bez bólu” świadczy stacjonarnie usługi stomatologiczne w zakresie:
• profilaktyki stomatologicznej,
• stomatologii estetycznej,
• stomatologii zachowawczej,
• protetyki stomatologicznej,
• chirurgii stomatologicznej,
• higieny profesjonalnej oraz wybielania zębów,
• ortodoncji,
• chorób przyzębia,
• laseroterapii,
• endodoncji,
• stomatologii dziecięcej,
• implantologii.

§ 4

Zakres obowiązków personelu NZOZ „Stomatologia bez bólu”

a) Personel administracyjny – recepcja:
• profesjonalna opieka nad pacjentami NZOZ „Stomatologia bez bólu”,
• kontrola dokonywania wpisów do kart przez lekarzy,
• rozliczanie pacjentów za wykonane zabiegi stomatologiczne (monitorowanie
i ewidencjonowanie niedopłat pacjentów),
• rejestracja oraz dokonywanie wszystkich zmian terminu wizyt pacjentów,
• przygotowywanie kart zarejestrowanych pacjentów,
• przedstawianie pacjentom obowiązującego cennika wykonywanych usług,
• archiwizacja dokumentacji medycznej,
• przekazywanie prac protetycznych do techników i nadzór nad terminowością
ich wykonania,
• przestrzeganie tajemnicy informacji zgodnie z „Ustawą o ochronie danych
osobowych” oraz wszelkich danych o pacjentach objętych tajemnicą lekarską,
• noszenie stroju służbowego i identyfikatora,
• przestrzeganie przepisów i zasad BHP, ppoż oraz postanowień regulaminów
i instrukcji obowiązujących w NZOZ.

b) Personel medyczny – lekarze stomatolodzy:
• wykonywanie zawodu lekarza dentysty zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy
medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia
chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością,
a w szczególności zgodnie z „Ustawą o wykonywaniu zawodów lekarza i lekarza
dentysty” z dnia 5 grudnia 1996 r, oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej,
• prowadzenie rzetelnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
• przestrzeganie „Karty praw pacjenta”,
• przestrzeganie tajemnicy informacji zgodnie z „Ustawą o ochronie danych
osobowych” oraz wszelkich danych o pacjentach objętych tajemnicą lekarską,
• stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• noszenie identyfikatora oraz stroju służbowego – białe spodnie, buty, skarpety,
koszulki firmowe (wg ustalonego wzoru), obowiązuje zakaz noszenia biżuterii,
• przestrzeganie przepisów prawa, zasad BHP i PPOŻ oraz postanowień regulaminów
i instrukcji obowiązujących w NZOZ.
c) Asystentki stomatologiczne:
• praca na 4 ręce z lekarzem,
• utrzymywanie w porządku i sterylności gabinetów stomatologicznych,
• dbałość o sprawność sprzętu i sterylność narzędzi,
• zaopatrzenie gabinetu w materiały stomatologiczne,
• udzielanie pacjentom instruktażu jamy ustnej,
• opisywanie prac protetycznych (terminowe przekazywanie ich do recepcji oraz
kontrola ich wykonania przez protetyka przed następną wizytą pacjenta),
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• noszenie identyfikatora oraz stroju służbowego – białe spodnie, buty, skarpety,
koszulki firmowe (wg ustalonego wzoru), obowiązuje zakaz noszenia biżuterii,
• przestrzeganie przepisów prawa, zasad BHP i PPOŻ oraz postanowień regulaminów
i instrukcji obowiązujących w NZOZ.

§ 5

Prawa i obowiązki pacjenta

PRAWA
1. Każdy pacjent NZOZ „Stomatologia bez bólu” ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach leczenia i rokowaniu oraz do świadczeń stomatologicznych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, udzielanych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
2. Wyrażenia zgody albo jej odmowy na udzielenie świadczenia stomatologicznego oraz pisemnej zgody bądź jej odmowy na wykonanie zabiegów chirurgicznych oraz zastosowania metody leczenia stwarzającej podwyższone ryzyko, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
3. Wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą jego leczenia oraz uzyskiwania wyciągów, odpisów bądź kopii dokumentacji medycznej osobiście, bądź przez upoważnioną przez siebie pisemnie osobę. Formularz wniosku do pobrania dostępny na stronie internetowej lub osobiście w placówce.
4. Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel NZOZ „Stomatologii bez bólu”.
5. Uzyskania informacji o stanie zdrowia, proponowanych badaniach i planu leczenia dziecka przez jego opiekuna prawnego.
6. Możliwość rejestracji telefonicznej i dokonywanie zmian w terminach ustalonych wizyt
7. Decydowania na piśmie o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o stanie jego zdrowia.
8. Wskazania na piśmie osoby lub instytucji, którą zakład jest zobowiązany powiadomić o wystąpieniu stanu zdrowia powodującego zagrożenie jego życia albo w razie jego śmierci.

OBOWIĄZKI
1. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń lekarzy i personelu medycznego. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń i wskazań lekarskich także w zakresie postępowania przedzabiegowego i pozabiegowego pacjent ponosi wszelkie ryzyko z tym związane.
2. Po każdorazowej wizycie pacjent jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za wykonane usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem (gotówką, kartą płatniczą, przelewem).
3. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i PPOŻ.
4. Nie wolno zanieczyszczać ani zaśmiecać pomieszczeń poradni ani terenu wokół niej. Na terenie poradni obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
5. Każdy korzystający z usług NZOZ „Stomatologia bez bólu” powinien podporządkować się szczególnym rygorom sanitarnym obowiązującym w placówce w czasie zagrożenia epidemicznego.

§ 6

Tryb składania skarg i wniosków

1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń
medycznych w NZOZ „Stomatologia bez bólu” ma prawo do złożenia pisemnej lub
ustnej skargi do kierownika jednostki.
2. Odpowiedź na skargę lub wniosek powinna być udzielona w przeciągu 30 dni.

§ 7

Reklamacja

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości: „Pacjent ma prawo reklamować źle wykonaną usługę dentystyczną i może wnosić o usunięcie wad wykonanej usługi w ciągu roku od jej wykonania”. Szanując postanowienie Ministerstwa Sprawiedliwości NZOZ „Stomatologia bez bólu” ustala warunki bezpłatnej ochrony pozabiegowej tzw. „gwarancji” w następujących terminach:

LECZENIE ZACHOWAWCZE
- wypełnienie stałe (kompozytowe), onlay/inlay – 2 lata
- wypełnienia zębów mlecznych – 3 miesiące (z wyłączeniem konieczności leczenia
kanałowego)
- leczenie endodontyczne – 2 lata (nie dotyczy powtórnego leczenia i leczenia
kompromisowego)
- leczenie endodontyczne zębów mlecznych – brak gwarancji
LECZENIE PROTETYCZNE
- korony i mosty – 3 lata
- protezy akrylowe – 1 rok
- protezy szkieletowe – 2 lata
LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE
- implant z koroną / most na implancie –  5 lat
Okres gwarancyjny liczony jest od dnia wykonania usługi stomatologicznej lub oddania
pracy protetycznej do użytkowania.
Pamiętając, że medycyna to nie obietnica – medycyna to szansa na przywrócenie zdrowia,
należy z pokorą przyjąć, że stomatologia to gałąź medycyny. Jama ustna jest całością.
Jama ustna to układ sprawnie funkcjonujący w sytuacji dobrze skomponowanych
wzajemnie łuków zębowych, które liczą łącznie minimum 28 zębów.
Biorąc pełną odpowiedzialność za nasze działania terapeutyczne musimy uwzględniać
wiele zmiennych, które wpływają na sukces terapeutyczny, taki ch jak:
a) prawidłowa okluzja,
b) brak złych nawyków,
c) prawidłowa pielęgnacja,
d) systematyczne wizyty kontrolne 2 razy w roku
e) higiena profesjonalna 1 raz na pół roku

Warunki uzyskania gwarancji na wykonane usługi stomatologiczne w NZOZ „Stomatologia
bez bólu”:
- zgłaszanie się na wizyty kontrolne 2 razy w roku
- minimum 2 razy w roku przeprowadzenie zabiegów z zakresu higieny profesjonalnej
- w przypadku uzupełnienia protetycznego ruchomego ( protezy) podścielanie pracy
przeprowadzone wg zaleceń lekarza,
- w przypadku rezygnacji w trakcie przygotowania lub bezpośrednio po oddaniu pacjentowi
pracy protetycznej, wpłacona kwota za pracę protetyczną jest bezzwrotna,
- wykonanie raz na dwa lata przesiewowego panoramicznego zdjęcia rentgenowskiego
(w przypadku implantów – pierwsza kontrola RTG po pół roku)
Warunki udzielanej gwarancji określa lekarz na wizycie otwierającej terapię.
Gwarancja nie obejmuje:
- prac tymczasowych (po 1 miesiącu od ich zamontowania)
- koron tymczasowych
- prac kompromisowych (wykonanych na wyraźne życzenie pacjenta) o rokowaniu
wątpliwym, przy realizacji których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji
lub jej braku
- zmian patologicznych o charakterze zanikowym, rozrostowym
- złamań po incydentach traumatologicznych
- zmian patologicznych w przebiegu chorób ogólnoustrojowych
- protez natychmiast osadzonych bezpośrednio po usunięciu zębów, wymagających po
czasie wskazanym przez lekarza podścielenia
- jeżeli w krótkim czasie po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie
leczenia kanałowego, wypełnienie wykonane jest w ramach gwarancji, koszt leczenia
kanałowego ponosi pacjent

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:
- niedostatecznej higieny jamy ustnej,
- braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem
protetycznym,
- nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
- nieszczęśliwych wypadków,
- naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
- istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żucia (np. cukrzyca,
padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu, terapia cytostatykami, itp.)

Zespół NZOZ „Stomatologia bez bólu” składa przyrzeczenie dochowania najwyższej
staranności i precyzji w każdym działaniu terapeutycznym, kt óre Państwo nam zlecacie.
Za powierzone zaufanie dziękujemy.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Zmian regulaminu dokonuje kierownik placówki.
- Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
- Aktualizacja regulaminu w dniu 30.11.2020 r.

Kierownik Medyczny i Właściciel
Magdalena Żywicka