Udostępnij na:

Regulamin Porządkowy

NZOZ „Stomatologia bez bólu”

ul. Wojska Polskiego 30a 58-500 Jelenia Góra

 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

Regulamin porządkowy NZOZ „Stomatologia bez bólu” określa organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, ofertę, zakres czynności pracowników, prawa i obowiązki pacjenta, usługi gwarancyjne (wsparcie techniczne) oraz tryb składania skarg i wniosków przez pacjentów.

§ 2

Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. NZOZ „Stomatologia bez bólu” świadczy w ramach poradni, usługi stomatologiczne na podstawie umów cywilnoprawnych, na zasadach pełnej odpłatności za spełniane świadczeń zdrowotnych.
 2. Przyjęcie na leczenie do NZOZ „Stomatologia bez bólu” następuje na zasadzie dobrowolności wyboru leczenia odpłatnego przez pacjenta i za jego zgodą.
 3. Przyjęcie pacjenta do poradni wymaga zaprowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej. Każdy pacjent ma zakładaną osobną kartę rejestracyjną i dokumentację związaną z leczeniem w NZOZ „Stomatologia bez bólu”. Przy pierwszej wizycie przeprowadza się z pacjentem wywiad na temat stanu jego zdrowia, który wymaga uaktualniania przy kolejnych wizytach w poradni.
 4. Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na zabiegi wykonywane w NZOZ „Stomatologia bez bólu”. Leczenie podstawowe i zachowawcze prowadzone jest po wyrażeniu ustnej zgody na leczenie. Za dowód wyrażenia zgody w takim przypadku uważa się poddanie się przez pacjenta umówionemu leczeniu.
 5. Każde przyjęcie pacjenta jest odnotowywane w dokumentacji medycznej.
 6. Odmowa poddania się leczeniu w razie stwierdzenia niezwłocznej potrzeby leczenia przez lekarza, podlega wpisowi do karty pacjenta i powinna być potwierdzona przez pacjenta.

 

§ 3

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

NZOZ „Stomatologia bez bólu” świadczy stacjonarnie usługi stomatologiczne w zakresie:

 • profilaktyki stomatologicznej,
 • stomatologii estetycznej,
 • stomatologii zachowawczej,
 • protetyki stomatologicznej,
 • chirurgii stomatologicznej,
 • higieny profesjonalnej oraz wybielania zębów,
 • ortodoncji,
 • chorób przyzębia,
 • laseroterapii,
 • endodoncji,
 • stomatologii dziecięcej,
 • diagnostyki RTG.

§ 4

Zakres obowiązków personelu NZOZ „Stomatologia bez bólu”

a) Personel administracyjny – recepcja:

 • profesjonalna opieka nad pacjentami NZOZ „Stomatologia bez bólu”,
 • kontrola dokonywania wpisów do kart przez lekarzy,
 • rozliczanie pacjentów za wykonane zabiegi stomatologiczne (monitorowanie i ewidencjonowanie niedopłat pacjentów),
 • rejestracja oraz dokonywanie wszystkich zmian terminu wizyt pacjentów,
 • przygotowywanie kart zarejestrowanych pacjentów,
 • przedstawianie pacjentom obowiązującego cennika wykonywanych usług,
 • archiwizacja dokumentacji medycznej,
 • przekazywanie prac protetycznych do techników i nadzór nad terminowością ich wykonania,
 • przestrzeganie tajemnicy informacji zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” oraz wszelkich danych o pacjentach objętych tajemnicą lekarską,
 • noszenie stroju służbowego i identyfikatora,
 • przestrzeganie przepisów i zasad BHP, ppoż oraz postanowień regulaminów i instrukcji obowiązujących w NZOZ.

b) Personel medyczny – lekarze stomatolodzy:

 • wykonywanie zawodu lekarza dentysty zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością, a w szczególności zgodnie z „Ustawą o wykonywaniu zawodów lekarza i lekarza dentysty” z dnia 5 grudnia 1996 r, oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej,
 • prowadzenie rzetelnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przestrzeganie „Karty praw pacjenta”,
 • przestrzeganie tajemnicy informacji zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” oraz wszelkich danych o pacjentach objętych tajemnicą lekarską,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • diagnostyka radiologiczna – zdjęcia punktowe,
 • noszenie identyfikatora oraz stroju służbowego – białe spodnie, buty, skarpety, koszulki firmowe (wg ustalonego wzoru), obowiązuje zakaz noszenia biżuterii,
 • przestrzeganie przepisów prawa, zasad BHP i PPOŻ oraz postanowień regulaminów i instrukcji obowiązujących w NZOZ.

c) Asystentki stomatologiczne:

 • praca na 4 ręce z lekarzem,
 • utrzymywanie w porządku i sterylności gabinetów stomatologicznych,
 • dbałość o sprawność sprzętu i sterylność narzędzi,
 • zaopatrzenie gabinetu w materiały stomatologiczne,
 • udzielanie pacjentom instruktażu jamy ustnej,
 • opisywanie prac protetycznych (terminowe przekazywanie ich do recepcji oraz kontrola ich wykonania przez protetyka przed następną wizytą pacjenta),
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • noszenie identyfikatora oraz stroju służbowego – białe spodnie, buty, skarpety, koszulki firmowe (wg ustalonego wzoru), obowiązuje zakaz noszenia biżuterii,
 • przestrzeganie przepisów prawa, zasad BHP i PPOŻ oraz postanowień regulaminów i instrukcji obowiązujących w NZOZ,

 

§ 5

Prawa i obowiązki pacjenta

 

PRAWA

 1. Każdy pacjent NZOZ „Stomatologia bez bólu” ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach leczenia i rokowaniu oraz do świadczeń stomatologicznych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, udzielanych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
 2. Wyrażenia zgody albo jej odmowy na udzielenie świadczenia stomatologicznego oraz pisemnej zgody bądź jej odmowy na wykonanie zabiegów chirurgicznych oraz zastosowania metody leczenia stwarzającej podwyższone ryzyko, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 3. Wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą jego leczenia oraz uzyskiwania wyciągów, odpisów bądź kopii dokumentacji medycznej osobiście, bądź przez upoważnioną przez siebie pisemnie osobę.
  Formularz wniosku do pobrania
 4. Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel NZOZ „Stomatologii bez bólu”.
 5. Uzyskania informacji o stanie zdrowia, proponowanych badaniach i planu leczenia dziecka,
 6. Możliwość rejestracji telefonicznej i dokonywanie zmian w terminach ustalonych wizyt
 7. Decydowania na piśmie o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o stanie jego zdrowia.
 8. Wskazania na piśmie osoby lub instytucji, którą zakład jest zobowiązany powiadomić o wystąpieniu stanu zdrowia powodującego zagrożenie jego życia albo w razie jego śmierci.

OBOWIĄZKI

 1. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń lekarzy i personelu medycznego. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń i wskazań lekarskich także w zakresie postępowania przedzabiegowego i pozabiegowego pacjent ponosi wszelkie ryzyko z tym związane.
 2. Po każdorazowej wizycie pacjent jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za wykonane usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem (gotówką, kartą płatniczą itp.).
 3. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i PPOŻ.
 4. Nie wolno zanieczyszczać ani zaśmiecać pomieszczeń poradni ani terenu wokół niej. Na terenie poradni obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

 

 

§ 6

Tryb składania skarg i wniosków

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w NZOZ „Stomatologia bez bólu” ma prawo do złożenia pisemnej lub ustnej skargi do kierownika jednostki.
 2. Odpowiedź na skargę lub wniosek powinna być udzielona w przeciągu 30 dni.

 

§ 7

Usługi gwarancyjne (wsparcie techniczne)

Okres gwarancyjny liczony jest od dnia wykonania usługi stomatologicznej lub oddania pracy protetycznej do użytkowania.

Warunki uzyskania gwarancji za wykonane w NZOZ „Stomatologia bez bólu” usługi stomatologiczne:

- wizyty kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy, w czasie których ma miejsce przegląd stanu uzębienia i ocena higieny jamy ustnej i w razie potrzeby poddanie się zabiegowi fluoryzacji lub higienizacji w naszej placówce,
- w przypadku uzupełnienia protetycznego stałego ( mosty, korony) uzupełnienie braków w obu łukach zębowych,
- w przypadku uzupełnienia protetycznego ruchomego ( protezy) podścielanie pracy przeprowadzone wg zaleceń lekarza,
- w przypadku rezygnacji w trakcie przygotowania lub bezpośrednio po oddaniu pacjentowi pracy protetycznej, wpłacona kwota za pracę protetyczną jest bezzwrotna,
- wykonania raz na dwa lata aktualnego panoramicznego zdjęcia rentgenowskiego (w przypadku posiadania implantów – dwa razy w roku),
- regularne poddawanie się leczeniu zmian próchnicowych (istnienie próchnicy, choćby w obrębie innych zębów – w razie odmowy leczenia powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych).

Czas usługi gwarancyjnej.

 1. wypełnienia – 1 rok
 2. stałe uzupełnienia protetyczne jak mosty, korony – 2 lata
 3. leczenie kanałowe pod mikroskopem – 1 rok
 4. implanty – 5 lat

 

Usługi gwarancyjne nie obejmują:

 

- prac tymczasowych,
- koron tymczasowych,
- protez natychmiast osadzonych bezpośrednio po usunięciu zębów, wymagających po czasie wskazanym przez lekarza podścielenia,
- prac, przy wykonaniu których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta,
- jeżeli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego.

 

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 

- niedostatecznej higieny jamy ustnej,
- braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
- nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
- nieszczęśliwych wypadków,
- naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
- istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu, terapia cytostatykami).

§ 9

Postępowanie w razie śmierci pacjenta w NZOZ „Stomatologia bez bólu”

- w razie śmierci pacjenta do obowiązków personelu medycznego należy niezwłoczne wezwanie lekarza uprawnionego do stwierdzenia zgonu, który powinien dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon, odnotowując przyczynę, datę i godzinę śmierci i sporządzić kartę zgonu,
- o zgonie pacjenta lekarz placówki niezwłocznie zawiadamia rodzinę, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, którym wydaje kartę zgonu,
- do obowiązków personelu medycznego należy sporządzenie spisu rzeczy pacjenta i należących do niego przedmiotów w celu przekazania ich rodzinie.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

- Zmian regulaminu dokonuje kierownik placówki.
- Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Kierownik Medyczny i Właściciel

Magdalena Żywicka

Napisano w Nasza placówka