Udostępnij na:

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników i zleceniobiorców

THC FUND 3 SPV 9 (Stomatologia Bez Bólu)  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

w zakresie przetwarzania ich danych osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej: „RODO”,  informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest THC FUND 3 SPV 9 (Stomatologia Bez Bólu) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000857372, NIP: 5272934908, REGON: 386886846, adres siedziby: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, adres korespondencyjny: al. Wojska Polskiego 30A, 58-500 Jelenia Góra, numer telefonu: +48508616688, adres email: sbb@stomatologiabezbolu.com.pl (dalej jako: „Administrator”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego w organizacji Administratora: adres email: iod@stomatologiabezbolu.com.pl.
 2. Administrator jest uprawniony żądać od Pani/Pana podania danych wskazanych przepisami prawa, tj. w art. 221 § 1 i  2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, zgodnie z którym „pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia”, z tymże podanie danych o których mowa w pkt. 4)-6) jest obowiązkowe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.  Podanie w/w danych jest zatem obowiązkowe w oparciu o w/w przepisy. Podanie wszelkich pozostałych danych jest dobrowolne i zależne od Pani/Pana decyzji. Tym samym, Administrator przetwarza dane osobowe dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w przypadku podania szerszego zakresu danych niż wymagany w/w przepisami prawa, a więc danych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w takim celu jest dobrowolne i zależne od Pani/Pana woli.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji w ramach której złożyła/złożył Pani/Pan dokumenty aplikacyjne, a także przez okres  18 miesięcy na potrzeby przyszłych rekrutacji – jeżeli złożyła/złożył Pani/Pan zgodę na cele przyszłych rekrutacji.
 5. Placówka Administratora objęta jest systemem monitoringu wizyjnego. Celem stosowania systemu monitorowania jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy Administratora osób oraz mienia, np. przed kradzieżą, pożarem i wszelkimi innymi niepożądanymi zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu na terenie zakładu pracy oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia*, art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).
 6. Infolinia Administratora objęta jest systemem rejestracji rozmów telefonicznych. Celem stosowania systemu rejestracji rozmów jest zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy i weryfikacja właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, posiadanie dowodu na okoliczność treści rozmowy w związku z prowadzoną rekrutacją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia*, art. 223 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). 
 7. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych z uwagi na system monitoringu wizyjnego oraz rejestracji rozmów zawarte są na stronie internetowej Administratora oraz na tablicy ogłoszeń w placówce Administratora. Jeżeli poruszał się Pan/Pani po terenie Administratora objętym monitoringiem i/lub kontaktował z Administratorem telefonicznie przy użyciu numerów objętych systemem rejestracji rozmów, prosimy o zapoznanie się z odnośnymi informacjami. Nagrania monitoringu wizyjnego oraz rozmów telefonicznych są przechowywane przez okres 3 miesięcy licząc od daty nagrania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nagranie będzie służyć jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż nagranie może stanowić dowód w takim postępowanu – wówczas nagranie będzie przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi techniczne, organizacyjne oraz prawne.
 9. Na warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody/zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane w rozumieniu RODO.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników i zleceniobiorców – wersja do druku

Tagi:
Napisano w Nasza placówka