REJESTRACJA:

Rekrutacja

19 maja, 2018

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników i zleceniobiorców

STOMATOLOGIA BEZ BÓLU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej: „RODO”, informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOMATOLOGIA BEZ BÓLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000857372, NIP: 5272934908, REGON: 386886846, adres siedziby: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, dane kontaktowe: al. Wojska Polskiego 30 A, 58-500 Jelenia Góra (zwana dalej jako: „Administrator”).
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego w organizacji Administratora, z którym można kontaktować się w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych: adres email: iod@stomatologiabezbolu.com.pl.
  3. Administrator jest uprawniony żądać od Pani/Pana podania danych wskazanych przepisami prawa, tj. w art. 221 § 1 i  2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.  Podanie w/w danych jest zatem obowiązkowe w oparciu o w/w przepisy. Podanie wszelkich pozostałych danych jest dobrowolne i zależne od Pani/Pana decyzji. Zamieszczenie szerszego zakresu danych niż wskazany powyżej w dokumentach aplikacyjnych jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie tych danych. Tym samym, Administrator przetwarza dane osobowe dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w przypadku podania szerszego zakresu danych niż wymagany w/w przepisami prawa, a więc danych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody). W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust.  lit. a RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, w ramach której złożyła/złożył Pani/Pan dokumenty aplikacyjne oraz przez okres 6 miesięcy po jej zakończeniu. W przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje okres przechowywania danych będzie wynosił 12 miesięcy.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi rekrutacyjne, techniczne, organizacyjne oraz prawne.
  6. Na warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane w rozumieniu RODO.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator danych osobowych 

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt